ĐĂNG KÝ THÔNG TIN
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp trường năm học 2020-2021

 
 

Tác giả 1 (*)

 Lớp (*)

 

Tác giả 2

Lớp

  Số điện thoại (*)
 

Email (*)

  Giáo viên hướng dẫn
 

Lĩnh vực dự thi (*)

 
  Tên đề tài
nghiên cứu
(*)
Tên đề tài nên ngắn gọn (khoảng 20 – 30 từ), thể hiện rõ mục tiêu nghiên cứu, dễ hiểu và cuốn hút người đọc.  
  Mục đích
nghiên cứu
(*)
Viết trong khoảng 150 từ, thể hiện rõ tại sao nghiên cứu này cần được thực hiện: Làm sáng tỏ tầm quan trọng, tính cấp thiết của nghiên cứu.  
  Mục tiêu
nghiên cứu
(*)

 

Viết trong khoảng 150 từ, nêu rõ thực sự vấn đề được nghiên cứu là gì: Làm sáng tỏ kết quả mà tác giả muốn đạt được, tính mới của nghiên cứu, tri thức mới mà nghiên cứu sẽ mang lại.  
  Giả thiết nghiên cứu/
Câu hỏi nghiên cứu
(*)

Viết trong khoảng 150 từ. Nếu là nghiên cứu diễn dịch (trên cơ sở lý thuyết có sẵn, nghiên cứu một vấn đề thực tiễn), cần tóm tắt lý thuyết và trên cơ sở đó phát biểu giả thiết nghiên cứu (giả định có thể kiểm chứng bằng thực nghiệm). Nếu là nghiên cứu quy nạp (dựa trên thực tiễn xây dựng tri thức mới), cần phát biểu các câu hỏi nghiên cứu (các mục tiêu cụ thể cần đạt, để đạt được mục tiêu nghiên cứu).

 
  Phương pháp
nghiên cứu
(*)

 

Nêu rõ các phương pháp sẽ được sử dụng để: (a) chọn đối tượng nghiên cứu, (b) thu thập dữ liệu nghiên cứu, và (c) phân tích dữ liệu đã thu thập được.  
  Thời gian
thực hiện
(*)

 

Nêu rõ các mốc thời gian và công việc cần đạt được tương ứng với các mốc thời gian đó (lưu ý cuộc thi cấp Trường sẽ tổ chức trong giữa tháng 11/2020, cuộc thi cấp Thành phố được tổ chức trong cuối tháng 11/2020 và cuộc thi cấp Quốc gia được tổ chức trong tháng 03/2021).  
  Tài liệu
tham khảo
(*)

 

Liệt kê các tài liệu đã sử dụng để xây dựng đề cương này. Thông tin về mỗi tài liệu tham khảo gồm: Họ và tên tác giả (hoặc tổ chức), năm công bố, tiêu đề tài liệu, nguồn tài liệu (tên nhà xuất bản hoặc địa chỉ website …).   
 

 

:: BTC Cuộc thi KHKT Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đà Nẵng ::
Ghi chú: Sử dụng tốt nhất trên trình duyệt Google Chrome hoặc FireFox